Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

OSP Podosie

Na zdjęciu jednostka straży pożarnej w  Podosiu na tle wozu strażackiego

Siedzą od lewej: Mateusz Bany, Dariusz Gadzała, Krzysztof Zegadło, Zbigniew Iwaniec, Marian Białach, Mirosław Bany; stoją od lewej: Marcin Gadzała, Mariusz Kosiorek, Jacek Bany, Artur Kosiorek, Andrzej Jakubaszek, Stanisław Dawidek, Sylwester Lęk; ze sztandarem Waldemar Kosiorek.

Zarząd:

Prezes – Pacek Artur
Wiceprezes-Naczelnik – Kosiorek Artur
Z-ca naczelnika – Pacek Mariusz
Sekretarz – Gadzała Dariusz
Skarbnik – Kosiorek Mariusz
Gospodarz – Bany Jacek
Członek Zarządu – Nowek Marek

Inicjatorem powołania do życia straży pożarnej w Podosiu był ówczesny sekretarz gminy Wła dysław Gierczyński. On również został wybrany na pierwszego prezesa jednostki. Dodatkowo do zarządu weszli jeszcze: Aleksander Szewczak jako naczelnik, Józef Kuszpit jako skarbnik i Bolesław Dawidek - gospodarz.

 

Natychmiast po zawiązaniu organizacji przy stąpiono do budowy remizy. Środki na inwestycję w większości pochodziły ze zbiórki zorganizowa nej wśród mieszkańców wsi, a prace budowlane wykonywane były w czynie społecznym.

W 1936 roku OSP w Podosiu była w posiada niu dwóch ręcznych pomp, dwóch beczkowozów, konnego wozu strażackiego, a druhowie wyposa żeni byli w pełne umundurowanie łącznie z heł mami, pasami, toporkami i bosakami.

Okres II wojny światowej był bardzo trudny dla jednostki. Druhowie mimo iż stracili swoją sie dzibę, którą okupant przeznaczył na tymczasowy areszt, starali się wypełniać swoje statutowe obo wiązki. Po wojnie, dzięki wysiłkowi mieszkańców, udało się wyremontować zniszczony przez hitle rowców budynek remizy.

 

W 1970 roku wraz z wyborami nowego zarzą du OSP, z inicjatywy naczelnika Ireneusza Iwańca, została podjęta decyzja o budowie nowej remizy i doposażeniu jednostki. Roboty budowlane roz poczęto jeszcze tego samego roku i już w 1973 roku obiekt został oddany do użytku. Oprócz pomiesz czeń dla strażaków znalazła się w nim także świet lica, która służyła wszystkim mieszkańcom wsi. Wtedy także na wyposażeniu jednostki znalazł się strażacki Żuk. W 1975 roku druhowie otrzymali do dyspozycji również wóz bojowy marki Star 25.

 

21 sierpnia 1977 roku z okazji 50-lecia OSP w Podosiu jednostka otrzymała sztandar ufundo wany przez miejscową ludność. Do dzisiaj stra żacy dumnie prezentują go podczas uroczystości kościelnych i państwowych.

Kolejne lata to dalszy rozwój jednostki. Druho wie biorą udział w akcjach gaśniczych, m.in. ra towali dobytek mieszkańców Wyszkowa w 1979 roku, kiedy region ten nawiedziła klęska powo dzi. Jednostka zajmuje też znaczące miejsca na zawodach gaśniczo-pożarniczych w swojej gmi nie oraz w powiecie.

Druhowie udzielają się społecznie. Budują dro gi, gazociągi, chodniki. Biorą udział w uroczy stościach kościelnych oraz w najważniejszych im prezach państwowych i samorządowych.

 

Dotychczas pojazdy które jednostka otrzymy wała były mocno wysłużone. Dlatego druho wie starali się o pozyskanie znacznie nowszego pojazdu. W tym celu wśród mieszkańców wsi zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Pomógł też finansowo urząd gminy w Krzywdzie i sponso rzy. Do najbardziej zaangażowanych i ofiarnych należy zaliczyć Mariusza Bednarskiego, a wśród starszych druhów najaktywniejszym i hojnym był Stanisław Bany syn Władysława. Dzięki temu w 2005 roku udało się kupić samochód Iveco Magirus GBA 2,5.

 

W 2007 roku strażacy wykonali niewielki re mont remizy. Ocieplony został m.in. strop i od nowiono świetlicę. We wszystkich przedsięwzię ciach druhów wspierają mieszkańcy wsi, władze samorządowe oraz sponsorzy: Ryszard Przewor ski, Jerzy Redzik i Tadeusz Wrześniak.

 

Przez lata działalności, przez szeregi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podosiu, przewi nęła się spora liczba strażaków. Części z nich nie stety nie ma już na tym świecie. Ci najbardziej zasłużeni, nieżyjący działacze to: Władysław Gierczyński, Aleksander Szewczak, Józef Ku-szpit, Bolesław Dawidek, Władysław Podstawka, Edward Nówek, Roman Lęk, Kazimierz Pietrzak, Marian Kąkolewski, Tadeusz Dziubak, Zygmunt Skwarek, Tadeusz Zegadło, Jan Łazuga, Aleksan der Białek, Adam Łazuga i Stanisław Bany syn Wacława.

Obecnie w skład jednostki wchodzą: Ryszard Iwaniec, Eugeniusz Nówek, Mateusz Bany, Bogdan Podstawka, Mirosław Bany, Mirosław Domański, Mirosław Kapcio, Ryszard Pacek, Krzysztof Bany, Remigiusz Bany, Andrzej Bany syn Stanisława, Jerzy Kiliszek, Zdzisław Bany, Andrzej Pytlak, Krzysztof Zegadło, Zbigniew Iwaniec, Zenon Deres, Walde mar Kosiorek, Andrzej Jakubaszek, Grzegorz Da widek, Jan Jędrzejewski, Marek Nówek, Andrzej Bany syn Waldemara, Michał Pietrzak, Dariusz Gadzała, Marian Białach, Łukasz Beczek, Zbigniew Bany, Jacek Bany, Robert Bany, Artur Kosiorek, Ra fał Zegadło, Marcin Gadzała, Mariusz Pacek, Rafał Pacek, Łukasz Bany, Jan Bany syn Mieczysława i Mariusz Kosiorek.

 

Młodszych kolegów doświadczeniem i radą wspierają zasłużeni członkowie OSP: Stefan Podstawka, Jan Bany, Eugeniusz Jakubaszek, Sta nisław Deres, Władysław Lesisz, Zygmunt Bany, Stanisław Dawidek, Bogusław Bany, Bogdan Wasilewski, Stanisław Oszal, Sławomir Szew czak, Stanisław Pietrzak oraz Stanisław Bany syn Władysława.

Materiały pochodzą z książki "Strażacy ziemi łukowskiej" wydanej w 2008 roku przez Agencję Wydawniczą " Palindrom" z Bochni. Autorami tekstów i zdjęć są: Stanisław Bukowiec, Kazimierz Bukowiec, Jan Paruch, Karol Klima, Jan Truś i Radosław Wiąckiewicz.