Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda na rok 2021

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania przetargowego odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzywda w roku 2021 będzie ponownie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wojcieszkowie.

5 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2019 rok.

30 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019

Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8- 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Krzywda informuje iż:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda od 16.01.2020 roku jest firma „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o ” z siedzibą w miejscowości Wojcieszków przy ul. Kościelnej 46, 21-470 Wojcieszków, tel.257554132 reprezentowaną przez Pana Waldemara Kozieła – Prezesa Zarządu.
  2. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnych, odpadów pozostałych po segregacji, bioodpadów, z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. k. Radzynia Podlaskiego.
  3.  Osiągnięte przez Gminę Krzywda wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia
19 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda

Nowy wzór deklaracji

Uprzejmie informuję, że w sekcji pliki do pobrania dostępne jest treść Uchwały Nr XXII/115/2020 Rady Gminy Krzywda z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2 marca 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2018

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krzywda za rok 2018” stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. Zm.). Jak wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2018 rok.

29 maja 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2017 rok

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krzywda za rok 2017” stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289). Jak wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

25 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2017 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-19
Data publikacji:2018-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Kot
Liczba odwiedzin:6098