Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Wpis do Rejestru

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ KRZYWDA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty – art. 82 – 86 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 • Od 1 września 2017 r. Ustawa Prawo oświatowe – art. 168 (Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949).

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Krzywda dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Krzywda (wzór formularza do pobrania w załącznikach).
 2. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcyzamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę:
 • osoba fizyczna – kopia dokumentu tożsamości,
 • osoba prawna – aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie budynkiem / lokalem na prowadzenie szkoły lub placówki (np. umowa najmu, użyczenie, akt własności, dokumenty potwierdzające zmianę sposobu użytkowania budynku lub w przypadku budowy nowego budynku pozwolenie na użytkowanie).
 2. Informacje o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
 3. Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków lokalowych w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.
 4. Pozytywna opinia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.
 5. Statut szkoły lub placówkipodpisany przez osobę uprawnioną, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.
 6. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów; wzór do pobrania w załącznikach).
 7. Zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osoby fizycznej).
 8. Formularz danych do rejestru szkół i placówek oświatowych (Formularz RSPO wzór do pobrania w załącznikach).

W przypadku szkoły podstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, zgłoszenie winno jednocześnie zawierać:

 1. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 2. Pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Uwaga: Kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Krzywda w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Krzywda wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Krzywda wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywda w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w formie pisemnej Wójtowi Gminy Krzywda w ciągu 14 dni od ich powstania.

Opłaty:

Postępowanie jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

Informacje dodatkowe


Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki (art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut szkoły lub placówki powinien zawierać informację o tym kto, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nadał statut. Niedopuszczalne są poprawki nanoszone na statut bez ich parafowania.


Miejsce uzyskania dodatkowych informacji:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzywdzie

Żelechowska 24B

21 – 470 Krzywda