Gmina Krzywda

Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +

Logo projektu Zdalna Szkoła 

Tytuł projektu:

Zdalna szkoła +

Nazwa programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa:

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie:

1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Cele projektu:

Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół podstawowych w Gminie Krzywda, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Rezultaty projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba zakupionych laptopów - 46 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją) w tym dla rodzin wielodzietnych 23 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych szkół – 7

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

  • Zespół Szkół w Fiukówce
  • Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie
  • Zespół Szkół w Krzywdzie
  • Zespół Szkół w Okrzei
  • Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
  • Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej
  • Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym

Planowany okres realizacji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: grudzień 2020 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 115 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 115 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 115 000,00 zł