Gmina Krzywda

Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie ...

Menu dla: Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie ...

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych wraz z zagospodarowaniem funkcjonalnie powiązanych z nim terenów

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

13. Infrastruktura społeczna

Działanie:

13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest: Kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz pozostałej części Gminy Krzywda.

Opis projektu:

Projekt obejmuje kompleksową zmianę sposobu użytkowania stacji kolejowej w Krzywdzie wraz zagospodarowaniem terenu wokół niego. Grupa Docelowa: mieszkańcy Obszaru Rewitalizacji oraz pozostałej części Gminy, w szczególności osoby z grup defaworyzowanych.

Rezultaty:

 • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno/kulturalno/ turystycznej będącej przedmiotem projektu -2000 os./rok;
 • Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą-26,84 m2;
 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanym obszarze-1szt.

Produkty:

 • Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na Obszarze Rewitalizacji-1szt.;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.,
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- 0,0602ha;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-2 EPC.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty budowlane i wykończeniow;
 • instalacja elektryczna;
 • instalacja sanitarna;
 • instalacja sygnalizacji pożaru, gazowa, odgromowa;
 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny;
 • elewacja;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup wyposażenia.

Planowany okres realizacji:

Od 12-10-2017 r. do 15-12-2021 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 453 808,54 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 908 651,95 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 622 354,14 zł

Dotacja celowa: 190 865,17 zł