Gmina Krzywda

Prawo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Więcej informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z nową ustawą oraz gospodarką odpadami (m.in. obowiązujące, jak i projektowane akty prawne.)znajdziecie Państwo na stronie www.mos.gov.pl/komunalne

Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Krzywda z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXX1932017 Rady Gminy Krzywda z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krzywda

Uchwała Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Gminy Krzywda z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krzywda

Uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Krzywda