Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • Zapytanie ofertowe na usługi opieki wytchnieniowej

  ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20,
  21 – 470 Krzywda, zaprasza do złożenia ofert na:

  I. Przedmiot zamówienia:

  Realizacja usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

  II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Usługi opieki wychnieniowej mają być wsparciem dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  2. Usługi opieki wytchnieniowej mają dać możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy poprzez: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

  3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego może być realizowane w:

   1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

   2. ośrodku wsparcia;

   3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy;

   4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

   

  W gminie Krzywda zgodnie ze złożonymi Kartami zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – jako miejsce realizacji usług wskazano wyłącznie miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

   

  1. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscach wskazanych w roz. II, pkt 3 lit. a i c mogą świadczyć:

   1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

   2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

  2. Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

  3. Ogólna liczba planowanych godzin w 2022 r. – 2400 godzin.

  4. W ramach pobytu dziennego ustalony limit w 2022 roku dla 1 uczestnika wynosi nie więcej niż – 240 godzin dla opieki wytchnieniowej.

  5. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach: 6:00 – 22:00.

  6. W ramach pobytu dziennego kosztem finansowanym z Programu jest wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  7. Osobą sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 nie może być osoba będąca członkiem rodziny (tj. rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu.

  8. Realizację usług opieki wytchnieniowej można powierzyć organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Preferowane jest wsparcie ekonomii społecznej.

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe na usługi opieki wytchnieniowej
 • Zapytanie ofertowe na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20,
  21 – 470 Krzywda, zaprasza do złożenia ofert na:

  I. Przedmiot zamówienia:

  Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

  II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Usługi asystenta mają być wsparciem w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym - dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lob pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu, znacznym/umiarkowanym albo traktowane na równi.

  2. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

   1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

   2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

   3. załatwianiu spraw urzędowych;

   4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

   5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

  3. Usługi asystenta mogą świadczyć:

   1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

   2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

   3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  Za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

  1. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

  2. W przypadku, gdy usługa asystencji osobistej będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

   1. Zaświadczenie o niekaralności;

   2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

   3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

  3. Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  4. Ogólna liczba planowanych godzin w 2022 r. - 2400 godzin

  W tym 2 x 840 godzin (limit dla 1 uczestnika tj. osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) i 2 x 360 godzin (limit dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8).

  1. Zamawiający w trakcie realizacji usług asystenta zapewni: ubezpieczenie OC lub NNW asystenta w wysokości nie większej niż 150 zł.

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • Edukacja dla obywateli Ukrainy

  Informujemy, że od dnia dzisiejszego w Zespole Szkół w Fiukówce rozpoczęto nabór uczniów z Ukrainy celem kontynuacji przez nich nauki. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Izabelą Mateńko zamiarem dopełnienia wszelkich formalności. Ponadto informujemy, iż w zależności od stopnia zainteresowania będzie możliwość skorzystania z transportu autobusem szkolnym do wskazanej powyżej placówki.
   
  Kontakt:
  Zespół Szkół w Fiukówce
  Fiukówka 9
  21-470 Krzywda
  tel. 25 755 00 61
  Czytaj Więcej o: Edukacja dla obywateli Ukrainy
 • Informacja dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy

  Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
  Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:

  • Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
  • Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

  Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy
 • Informacja

  Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 48 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) – na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego – obowiązujące od dnia 28 lutego 2022 roku od godz. 23.59, do dnia 15 marca 2022 roku do godz. 23.59.
   
  W stopniu alarmowym BRAVO należy m.in.:
  • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
  • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdania o charakterze terrorystycznym;
  • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
  • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
  • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.
  Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.
  Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.
   
  Przypominamy:
  OBECNIE NA TERYTORIUM RP OBOWIĄZUJE TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (CHARLIE-CRP), od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59.
  Więcej na temat stopni alarmowych na stronie MSWiA (https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp) oraz RCB (https://www.gov.pl/web/rcb).
   
  Czytaj Więcej o: Informacja