Gmina Krzywda

Oferta pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego

ogo Fundusze Europejskie, logo promocyjne woj. lubelskiego, Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z realizacją przez Gminę Krzywda projektu „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE” – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krzywda (RPLU.12.01.00-06-0020/18) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi 3 i 4-letnimi w Przedszkolu w Krzywdzie.

Okres zatrudnienia: 01.09.2019-31.08.2020

Zatrudnienie na umowę o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, pełny wymiar czasu pracy.

Wynagrodzenie współfinansowane ze środków EFS ustalone na podstawie posiadanego poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.

Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola.

Wybrany kandydat/ka przed podpisaniem umowy zobowiązany/a jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzywdzie ul. Osiedlowa 5 21- 470 Krzywda do 23 sierpnia 2019r. do godz. 14:00

Kontakt w sprawie oferty:

Telefon: 25 755 10 88

email: alicjapietrzak@gminakrzywda.pl

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).