Gmina Krzywda

Podatki - ważna informacja

W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, przypominamy mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności!

Podatki uiszcza się w kwocie wynikającej z decyzji w ratach płatnych do:

  1.  15.03.2021
  2.  17.05.2021
  3. 15.09.2021
  4. 15.11.2021

Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Krzywda lub poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy o numerze:

81 9203 0002 0000 1238 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę podatku, za którą ratę dokonywana jest opłata oraz imię i nazwisko wpłacającego.