Gmina Krzywda

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2020 rok.

 

Pliki do pobrania