Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 opracowane zostały na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja prowadzona jest w formie tradycyjnej, tzn. rodzic musi złożyć i wypełniony wniosek w przedszkolu / oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. W rekrutacji biorą udział dzieci 3, 4, 5, i 6-letnie (urodzone w latach 2013 – 2010) i dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe na terenie gminy Krzywda, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola / oddziału przedszkolnego lub w sytuacji, gdy rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola / oddziału przedszkolnego.
 3. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2013 – 2011, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym, w tej placówce, do której dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 23 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
 4. We wszystkich przedszkolach / oddziałach przedszkolnych obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria przyjęć.
 5. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 7. O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie czynności wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywda:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 1 marca 2016 r.

do 30 marca 2016 r.

 

od 27 kwietnia 2016 r.

do 13 maja 2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  

od 31 marca 2016 r.

do 5 kwietnia 2016 r.

 

od 16 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  15 kwietnia 2016 r.  23 maja 2016 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

od 18 kwietnia 2016 r.

do 22 kwietnia 2016 r.

 

od 24 maja 2016 r.

do 27 maja 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  25 kwietnia 2016 r. 31 maja 2016 r.

 Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. We wniosku o przyjęcie rodzice / prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola / oddziały przedszkolne według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole / oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest przedszkolem / oddziałem przedszkolnym  pierwszego wyboru.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie:
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / oddziale przedszkolnym lub ze strony internetowej,
  • wypełniają go i po podpisaniu składają w przedszkolu / oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.
 3. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 4. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola / oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu / oddziale przedszkolnym wskazanym we wniosku.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 9. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 10. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 12. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
 13. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu / oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c Ustawy o systemie oświaty (tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową):
  • wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
  • rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria ustalone przez Radę Gminy Krzywda w Uchwale Nr VII/31/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywda, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:
  • pozostawanie obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka w zatrudnieniu albo uczenie się przez nich w trybie dziennym bądź prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha – 15 punktów,
  • zamieszkiwanie dziecka w obwodzie danego Zespołu Szkół – 6 punktów,
  • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego Zespołu Szkół – 6 punktów.
 15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 17. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola / oddziału przedszkolnego.
 18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 19. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 1. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkolu / oddziale przedszkolnym wg zasad opisanych powyżej.
 2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, wskazanym na liście preferencji jako pierwszy.

UWAGA! Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Krzywda

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Krzywda jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do publicznych przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krzywda.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Krzywda możliwa będzie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Krzywda wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora wybranego przedszkola.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:3111